ضال


english

1 general:: misleading, misled

worldtranslators.net


معنی کلمه ضال ، معنی اصطلاح ضال ، به ضال چی می گن؟ ، ضال چی می شه؟، واژه ضال ، معادل ضال ، ضال synonym , ضال definition , ضال meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 296 میلی ثانیه.