دارالترجمه ترجمه مقاله
   

ضامن اسلحه


english

1 general:: safety lock

worldtranslators.net


معنی کلمه ضامن اسلحه ، معنی اصطلاح ضامن اسلحه ، به ضامن اسلحه چی می گن؟ ، ضامن اسلحه چی می شه؟، واژه ضامن اسلحه ، معادل ضامن اسلحه ، ضامن اسلحه synonym , ضامن اسلحه definition , ضامن اسلحه meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 449 میلی ثانیه.