ضامن دار کردن


english

1 general:: ratchet

transnet.ir


معنی کلمه ضامن دار کردن ، معنی اصطلاح ضامن دار کردن ، به ضامن دار کردن چی می گن؟ ، ضامن دار کردن چی می شه؟، واژه ضامن دار کردن ، معادل ضامن دار کردن ، ضامن دار کردن synonym , ضامن دار کردن definition , ضامن دار کردن meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 376 میلی ثانیه.