ضامن فروش اوراق بهادار


english

1 Law:: underwriter

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه ضامن فروش اوراق بهادار ، معنی اصطلاح ضامن فروش اوراق بهادار ، به ضامن فروش اوراق بهادار چی می گن؟ ، ضامن فروش اوراق بهادار چی می شه؟، واژه ضامن فروش اوراق بهادار ، معادل ضامن فروش اوراق بهادار ، ضامن فروش اوراق بهادار synonym , ضامن فروش اوراق بهادار definition , ضامن فروش اوراق بهادار meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 446 میلی ثانیه.