ضامندار


english

1 general:: protected, guarded

transnet.ir


معنی کلمه ضامندار ، معنی اصطلاح ضامندار ، به ضامندار چی می گن؟ ، ضامندار چی می شه؟، واژه ضامندار ، معادل ضامندار ، ضامندار synonym , ضامندار definition , ضامندار meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 388 میلی ثانیه.