ضاهر بین


english

1 general:: superficial observer

transnet.ir


معنی کلمه ضاهر بین ، معنی اصطلاح ضاهر بین ، به ضاهر بین چی می گن؟ ، ضاهر بین چی می شه؟، واژه ضاهر بین ، معادل ضاهر بین ، ضاهر بین synonym , ضاهر بین definition , ضاهر بین meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 461 میلی ثانیه.