ضایع

zâ-ye’


english

1 general:: futile, lost, spoiled, rotten

transnet.ir

2 Law:: (of a perishable product) perished

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه

3 Law:: (of the result of one’s efforts) ruined, destroyed; futile

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه ضایع ، معنی اصطلاح ضایع ، به ضایع چی می گن؟ ، ضایع چی می شه؟، واژه ضایع ، معادل ضایع ، ضایع synonym , ضایع definition , ضایع meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 439 میلی ثانیه.