ضایع کردن


english

1 general:: spoil

transnet.ir

2 Law:: spoil; damage; ruin; waste; render futile; cause to ruin, destroy, impair, spoil; vitiate

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه ضایع کردن ، معنی اصطلاح ضایع کردن ، به ضایع کردن چی می گن؟ ، ضایع کردن چی می شه؟، واژه ضایع کردن ، معادل ضایع کردن ، ضایع کردن synonym , ضایع کردن definition , ضایع کردن meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 334 میلی ثانیه.