ضایعات

zâ-ye-ât


english

1 general:: damages, losses, spoilage, scrap, Wastage

transnet.ir

2 Law:: wastage; loss

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه

3 Law:: ravage; ruin

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه

4 Law:: scraps

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه ضایعات ، معنی اصطلاح ضایعات ، به ضایعات چی می گن؟ ، ضایعات چی می شه؟، واژه ضایعات ، معادل ضایعات ، ضایعات synonym , ضایعات definition , ضایعات meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 476 میلی ثانیه.