ضایعات تولید


english

1 general:: Waste Products

transnet.ir


معنی کلمه ضایعات تولید ، معنی اصطلاح ضایعات تولید ، به ضایعات تولید چی می گن؟ ، ضایعات تولید چی می شه؟، واژه ضایعات تولید ، معادل ضایعات تولید ، ضایعات تولید synonym , ضایعات تولید definition , ضایعات تولید meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 382 میلی ثانیه.