ضایعات غله


english

1 general:: pug

transnet.ir


معنی کلمه ضایعات غله ، معنی اصطلاح ضایعات غله ، به ضایعات غله چی می گن؟ ، ضایعات غله چی می شه؟، واژه ضایعات غله ، معادل ضایعات غله ، ضایعات غله synonym , ضایعات غله definition , ضایعات غله meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 350 میلی ثانیه.