ضایعات فضاگیر


english

1 general:: Space occupying lesion

شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه ضایعات فضاگیر ، معنی اصطلاح ضایعات فضاگیر ، به ضایعات فضاگیر چی می گن؟ ، ضایعات فضاگیر چی می شه؟، واژه ضایعات فضاگیر ، معادل ضایعات فضاگیر ، ضایعات فضاگیر synonym , ضایعات فضاگیر definition , ضایعات فضاگیر meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 427 میلی ثانیه.