ضایعه


english

1 general:: loss, damage

transnet.ir


معنی کلمه ضایعه ، معنی اصطلاح ضایعه ، به ضایعه چی می گن؟ ، ضایعه چی می شه؟، واژه ضایعه ، معادل ضایعه ، ضایعه synonym , ضایعه definition , ضایعه meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 329 میلی ثانیه.