ضایعه مغزی


english

1 general:: Brain lesion

transnet.ir


معنی کلمه ضایعه مغزی ، معنی اصطلاح ضایعه مغزی ، به ضایعه مغزی چی می گن؟ ، ضایعه مغزی چی می شه؟، واژه ضایعه مغزی ، معادل ضایعه مغزی ، ضایعه مغزی synonym , ضایعه مغزی definition , ضایعه مغزی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 422 میلی ثانیه.