ضبات


english

1 general:: filing, archivist

transnet.ir


معنی کلمه ضبات ، معنی اصطلاح ضبات ، به ضبات چی می گن؟ ، ضبات چی می شه؟، واژه ضبات ، معادل ضبات ، ضبات synonym , ضبات definition , ضبات meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 313 میلی ثانیه.