ضبط


english

1 general:: record, filing, confiscation, registration, recording

worldtranslators.net

2 general:: Seizure

شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه ضبط ، معنی اصطلاح ضبط ، به ضبط چی می گن؟ ، ضبط چی می شه؟، واژه ضبط ، معادل ضبط ، ضبط synonym , ضبط definition , ضبط meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 320 میلی ثانیه.
بنر موبایل