ضوابط اخلاقی


english

1 general:: Ethical code

transnet.ir


معنی کلمه ضوابط اخلاقی ، معنی اصطلاح ضوابط اخلاقی ، به ضوابط اخلاقی چی می گن؟ ، ضوابط اخلاقی چی می شه؟، واژه ضوابط اخلاقی ، معادل ضوابط اخلاقی ، ضوابط اخلاقی synonym , ضوابط اخلاقی definition , ضوابط اخلاقی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 427 میلی ثانیه.