ضوابط پذیرش


english

1 general:: Criteria Acceptence

شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه ضوابط پذیرش ، معنی اصطلاح ضوابط پذیرش ، به ضوابط پذیرش چی می گن؟ ، ضوابط پذیرش چی می شه؟، واژه ضوابط پذیرش ، معادل ضوابط پذیرش ، ضوابط پذیرش synonym , ضوابط پذیرش definition , ضوابط پذیرش meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 309 میلی ثانیه.