ضیاع

ziyâ’


english

1 general:: properties

transnet.ir

2 Law:: of ضَيعه (dated) - estates and farmlands; plantation; a large cultivated estate; farmstead

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه ضیاع ، معنی اصطلاح ضیاع ، به ضیاع چی می گن؟ ، ضیاع چی می شه؟، واژه ضیاع ، معادل ضیاع ، ضیاع synonym , ضیاع definition , ضیاع meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 350 میلی ثانیه.