ضیافت


english

1 general:: reception

transnet.ir


معنی کلمه ضیافت ، معنی اصطلاح ضیافت ، به ضیافت چی می گن؟ ، ضیافت چی می شه؟، واژه ضیافت ، معادل ضیافت ، ضیافت synonym , ضیافت definition , ضیافت meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 407 میلی ثانیه.