ضیغم


english

1 general:: lion

transnet.ir


معنی کلمه ضیغم ، معنی اصطلاح ضیغم ، به ضیغم چی می گن؟ ، ضیغم چی می شه؟، واژه ضیغم ، معادل ضیغم ، ضیغم synonym , ضیغم definition , ضیغم meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 407 میلی ثانیه.