ضیف


english

1 general:: guest, stranger

transnet.ir


معنی کلمه ضیف ، معنی اصطلاح ضیف ، به ضیف چی می گن؟ ، ضیف چی می شه؟، واژه ضیف ، معادل ضیف ، ضیف synonym , ضیف definition , ضیف meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 492 میلی ثانیه.