ضیق


english

1 general:: narrowness, stricture

transnet.ir


معنی کلمه ضیق ، معنی اصطلاح ضیق ، به ضیق چی می گن؟ ، ضیق چی می شه؟، واژه ضیق ، معادل ضیق ، ضیق synonym , ضیق definition , ضیق meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 397 میلی ثانیه.