طاحنه


english

1 general:: grinder

worldtranslators.net


معنی کلمه طاحنه ، معنی اصطلاح طاحنه ، به طاحنه چی می گن؟ ، طاحنه چی می شه؟، واژه طاحنه ، معادل طاحنه ، طاحنه synonym , طاحنه definition , طاحنه meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 330 میلی ثانیه.
بنر موبایل