طاحونه


english

1 general:: millstone

transnet.ir


معنی کلمه طاحونه ، معنی اصطلاح طاحونه ، به طاحونه چی می گن؟ ، طاحونه چی می شه؟، واژه طاحونه ، معادل طاحونه ، طاحونه synonym , طاحونه definition , طاحونه meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 463 میلی ثانیه.