طارق عزیز


english

1 general:: Tariq Aziz

worldtranslators.net


معنی کلمه طارق عزیز ، معنی اصطلاح طارق عزیز ، به طارق عزیز چی می گن؟ ، طارق عزیز چی می شه؟، واژه طارق عزیز ، معادل طارق عزیز ، طارق عزیز synonym , طارق عزیز definition , طارق عزیز meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 314 میلی ثانیه.
بنر موبایل