طارمی


english

1 general:: Baluster

شبکه مترجمین ایران

2 general:: balustrade

transnet.ir


معنی کلمه طارمی ، معنی اصطلاح طارمی ، به طارمی چی می گن؟ ، طارمی چی می شه؟، واژه طارمی ، معادل طارمی ، طارمی synonym , طارمی definition , طارمی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 370 میلی ثانیه.