طاری

tâbri


english

1 Law:: ancillary

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه طاری ، معنی اصطلاح طاری ، به طاری چی می گن؟ ، طاری چی می شه؟، واژه طاری ، معادل طاری ، طاری synonym , طاری definition , طاری meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 230 میلی ثانیه.