طازج

tâzaj


english

1 Law:: Arabicized form of Persian تازه : a newly minted drachma

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه طازج ، معنی اصطلاح طازج ، به طازج چی می گن؟ ، طازج چی می شه؟، واژه طازج ، معادل طازج ، طازج synonym , طازج definition , طازج meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 287 میلی ثانیه.