دارالترجمه ترجمه مقاله
   

طاس


english

1 general:: dice

worldtranslators.net


معنی کلمه طاس ، معنی اصطلاح طاس ، به طاس چی می گن؟ ، طاس چی می شه؟، واژه طاس ، معادل طاس ، طاس synonym , طاس definition , طاس meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 355 میلی ثانیه.