طاس کباب


english

1 general:: stew

transnet.ir


معنی کلمه طاس کباب ، معنی اصطلاح طاس کباب ، به طاس کباب چی می گن؟ ، طاس کباب چی می شه؟، واژه طاس کباب ، معادل طاس کباب ، طاس کباب synonym , طاس کباب definition , طاس کباب meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 457 میلی ثانیه.