طاعات


english

1 general:: obediences

transnet.ir


معنی کلمه طاعات ، معنی اصطلاح طاعات ، به طاعات چی می گن؟ ، طاعات چی می شه؟، واژه طاعات ، معادل طاعات ، طاعات synonym , طاعات definition , طاعات meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 452 میلی ثانیه.