طاعت


english

1 general:: devotion

transnet.ir


معنی کلمه طاعت ، معنی اصطلاح طاعت ، به طاعت چی می گن؟ ، طاعت چی می شه؟، واژه طاعت ، معادل طاعت ، طاعت synonym , طاعت definition , طاعت meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 252 میلی ثانیه.