طاعون


english

1 general:: pestilence, plague

transnet.ir


معنی کلمه طاعون ، معنی اصطلاح طاعون ، به طاعون چی می گن؟ ، طاعون چی می شه؟، واژه طاعون ، معادل طاعون ، طاعون synonym , طاعون definition , طاعون meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 236 میلی ثانیه.