طاعون آور


english

1 general:: pestiferous, pestilent

transnet.ir


معنی کلمه طاعون آور ، معنی اصطلاح طاعون آور ، به طاعون آور چی می گن؟ ، طاعون آور چی می شه؟، واژه طاعون آور ، معادل طاعون آور ، طاعون آور synonym , طاعون آور definition , طاعون آور meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 383 میلی ثانیه.