طاعون زده


english

1 general:: pestiferous

transnet.ir


معنی کلمه طاعون زده ، معنی اصطلاح طاعون زده ، به طاعون زده چی می گن؟ ، طاعون زده چی می شه؟، واژه طاعون زده ، معادل طاعون زده ، طاعون زده synonym , طاعون زده definition , طاعون زده meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 411 میلی ثانیه.