دارالترجمه ترجمه مقاله
   

طاعون وار


english

1 general:: plaguey, plaguy

worldtranslators.net


معنی کلمه طاعون وار ، معنی اصطلاح طاعون وار ، به طاعون وار چی می گن؟ ، طاعون وار چی می شه؟، واژه طاعون وار ، معادل طاعون وار ، طاعون وار synonym , طاعون وار definition , طاعون وار meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 1125 میلی ثانیه.