طاعونی


english

1 general:: pestilent

transnet.ir


معنی کلمه طاعونی ، معنی اصطلاح طاعونی ، به طاعونی چی می گن؟ ، طاعونی چی می شه؟، واژه طاعونی ، معادل طاعونی ، طاعونی synonym , طاعونی definition , طاعونی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 555 میلی ثانیه.