طاغوت


english

1 general:: evil

worldtranslators.net


معنی کلمه طاغوت ، معنی اصطلاح طاغوت ، به طاغوت چی می گن؟ ، طاغوت چی می شه؟، واژه طاغوت ، معادل طاغوت ، طاغوت synonym , طاغوت definition , طاغوت meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 325 میلی ثانیه.