طاغی


english

1 general:: rebellious

transnet.ir


معنی کلمه طاغی ، معنی اصطلاح طاغی ، به طاغی چی می گن؟ ، طاغی چی می شه؟، واژه طاغی ، معادل طاغی ، طاغی synonym , طاغی definition , طاغی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 387 میلی ثانیه.