طاق


english

1 general:: vault

شبکه مترجمین ایران

2 general:: arch, roof

transnet.ir


معنی کلمه طاق ، معنی اصطلاح طاق ، به طاق چی می گن؟ ، طاق چی می شه؟، واژه طاق ، معادل طاق ، طاق synonym , طاق definition , طاق meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 483 میلی ثانیه.