طاق رومی


english

1 general:: ogive

transnet.ir


معنی کلمه طاق رومی ، معنی اصطلاح طاق رومی ، به طاق رومی چی می گن؟ ، طاق رومی چی می شه؟، واژه طاق رومی ، معادل طاق رومی ، طاق رومی synonym , طاق رومی definition , طاق رومی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 283 میلی ثانیه.