طاق زدن


english

1 general:: roof

transnet.ir


معنی کلمه طاق زدن ، معنی اصطلاح طاق زدن ، به طاق زدن چی می گن؟ ، طاق زدن چی می شه؟، واژه طاق زدن ، معادل طاق زدن ، طاق زدن synonym , طاق زدن definition , طاق زدن meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 448 میلی ثانیه.