طاقت


english

1 general:: stamina, tolerance, patience, endurance

transnet.ir


معنی کلمه طاقت ، معنی اصطلاح طاقت ، به طاقت چی می گن؟ ، طاقت چی می شه؟، واژه طاقت ، معادل طاقت ، طاقت synonym , طاقت definition , طاقت meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 757 میلی ثانیه.