طاقت آوردن


english

1 general:: sustain

transnet.ir


معنی کلمه طاقت آوردن ، معنی اصطلاح طاقت آوردن ، به طاقت آوردن چی می گن؟ ، طاقت آوردن چی می شه؟، واژه طاقت آوردن ، معادل طاقت آوردن ، طاقت آوردن synonym , طاقت آوردن definition , طاقت آوردن meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 223 میلی ثانیه.