داستان آبیدیک
معنی کلمه طاقت فرسا ، معنی اصطلاح طاقت فرسا ، به طاقت فرسا چی می گن؟ ، طاقت فرسا چی می شه؟، واژه طاقت فرسا ، معادل طاقت فرسا ، طاقت فرسا synonym , طاقت فرسا definition , طاقت فرسا meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 438 میلی ثانیه.