داستان آبیدیک

ظ


ظافر
http://abidic.com/word/ظافر

conqueror

ظالم
http://abidic.com/word/ظالم

cruel

ظالمانه
http://abidic.com/word/ظالمانه

ruthlessly

ظاهر
http://abidic.com/word/ظاهر

appearance

ظاهر تجاری
http://abidic.com/word/ظاهر تجاری

Trade dress

ظاهر جوش
http://abidic.com/word/ظاهر جوش

Weld Finishing

ظاهر ساختن
http://abidic.com/word/ظاهر ساختن

scareup

ظاهر شدن
http://abidic.com/word/ظاهر شدن

appear

ظاهر فریبنده
http://abidic.com/word/ظاهر فریبنده

phantasm

ظاهر نما
http://abidic.com/word/ظاهر نما

seeming

ظاهر کردن
http://abidic.com/word/ظاهر کردن

reveal

ظاهرا
http://abidic.com/word/ظاهرا

ostensibly

ظاهرا بدون علت
http://abidic.com/word/ظاهرا بدون علت

discernable

ظاهرا صحیح
http://abidic.com/word/ظاهرا صحیح

specious

ظاهرسازی
http://abidic.com/word/ظاهرسازی

pretension

ظاهری
http://abidic.com/word/ظاهری

external

ظاهری ساختن
http://abidic.com/word/ظاهری ساختن

externalize

ظرافت
http://abidic.com/word/ظرافت

Subtlety

ظرف
http://abidic.com/word/ظرف

dish

ظرف آب بندی شده
http://abidic.com/word/ظرف آب بندی شده

hermetically sealed container

ظرف بلور
http://abidic.com/word/ظرف بلور

flint glass

ظرف خمیر کاغذی قالبی
http://abidic.com/word/ظرف خمیر کاغذی قالبی

mo(u)lded pulp container

ظرف خوردنی
http://abidic.com/word/ظرف خوردنی

edible container

ظرف زمانی
http://abidic.com/word/ظرف زمانی

Time Bucket

ظرف سالاد
http://abidic.com/word/ظرف سالاد

salad dish

ظرف سفالی
http://abidic.com/word/ظرف سفالی

fictile

ظرف سفالین
http://abidic.com/word/ظرف سفالین

ceramic

ظرف غبار
http://abidic.com/word/ظرف غبار

dustfall jar


معنی کلمه ظ ، معنی اصطلاح ظ ، به ظ چی می گن؟ ، ظ چی می شه؟، واژه ظ ، معادل ظ ، ظ synonym , ظ definition , ظ meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 116 میلی ثانیه.