عابد


english

1 general:: devout

worldtranslators.net


معنی کلمه عابد ، معنی اصطلاح عابد ، به عابد چی می گن؟ ، عابد چی می شه؟، واژه عابد ، معادل عابد ، عابد synonym , عابد definition , عابد meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 349 میلی ثانیه.