عابدانه


english

1 general:: pious

worldtranslators.net


معنی کلمه عابدانه ، معنی اصطلاح عابدانه ، به عابدانه چی می گن؟ ، عابدانه چی می شه؟، واژه عابدانه ، معادل عابدانه ، عابدانه synonym , عابدانه definition , عابدانه meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 368 میلی ثانیه.