عابدانه


english

1 general:: pious

transnet.ir


معنی کلمه عابدانه ، معنی اصطلاح عابدانه ، به عابدانه چی می گن؟ ، عابدانه چی می شه؟، واژه عابدانه ، معادل عابدانه ، عابدانه synonym , عابدانه definition , عابدانه meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 316 میلی ثانیه.