دارالترجمه ترجمه مقاله
   

عابر


english

1 general:: passerby, pedestrian

worldtranslators.net


معنی کلمه عابر ، معنی اصطلاح عابر ، به عابر چی می گن؟ ، عابر چی می شه؟، واژه عابر ، معادل عابر ، عابر synonym , عابر definition , عابر meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 522 میلی ثانیه.